Algemene Voorwaarden

Laatste bijwerking: 10/08/2023

De klant belast de NV "Eezee-it", met maatschappelijke zetel te Edisonlaan 20, 1300 Waver, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0826.282.028 (hierna de "Vennootschap"), met een adviserende en bijstandsverlenende opdracht in IT-aangelegenheden in het kader van het geheel van Odoo-applicaties.

Het precieze voorwerp van de opdracht van de Vennootschap wordt omschreven in een door de klant elektronisch ondertekende bestelbon. De ondertekening van de bestelbon door de klant impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de opdracht en van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

De bestelbon en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het omschreven voorwerp. Zij vervangt alle andere overeenkomsten, voorstellen, offertes, intentieverklaringen die voorheen door een van de partijen zijn gedaan.

De partijen komen overeen dat de bijlagen bij de bestelbon of bij deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen.

De algemene voorwaarden van de Vennootschap blijven van kracht in geval de klant er vooraf kennis van heeft genomen in het kader van de uitvoering van een of meer andere opdrachten.

2.1 Advies 

Dit type dienstverlening omvat de ondersteuning en de ontwikkeling door de Vennootschap bij de implementatie van een of meer Odoo-applicaties. Meer specifiek omvatten deze diensten een analyseproces, functioneel ontwerp, organisatie van workshops, configuratie van standaard Odoo-applicaties, opleiding over processen voor sleutelgebruikers, ondersteuning ter plaatse, configuratie van Odoo-standaardsjablonen (facturen, e-mails, enz.), hypercare (post productie) en projectbeheer. 

2.2 Ontwikkeling van Bijkomende Modules 

Dit type dienstverlening omvat de uitvoering van bijkomende modules ("change request") welke bestaat uit een map met broncode bestanden of een geheel van gepersonaliseerde aanpassingen die codering vereisen (bv. met Odoo Studio), teneinde functionaliteiten toe te voegen.

De uitvoering van een bijkomende module gaat gepaard met een garantietermijn van één maand op de correctie van bugs (zijnde elke storing die resulteert in een volledige stop, een foutmelding met uitvoeringsspoor, of een inbreuk op de beveiliging, en die niet rechtstreeks wordt veroorzaakt door een installatieprobleem of een gebrekkige configuratie, hierna "Bugs" genoemd). De garantie behelst geen wijzigingen van functionele, designtechnische of ergonomische aard.

De garantietermijn gaat in nadat de productie van een door de Vennootschap gemaakte ontwikkeling is gestart.

Na afloop van de garantietermijn zijn de kosten voor het corrigeren van de Bugs te dragen door de klant, behalve indien een Ontwikkelingscontract is gesloten.

Na afloop van de garantietermijn heeft de klant de keuze tussen onderhoudswerken in regie of onderhoudswerken op basis van een Ontwikkelingscontract. 

2.3 Import van Klantgegevens

Dit type dienstverlening omvat advies- en ontwikkelingsdiensten om de klant te begeleiden bij de import van zijn “master”-gegevens (hoofdgegevens waaronder klanten, leveranciers, werknemers; openstaande punten zoals klanten- en leveranciersrekeningen, balans, bestellingen, enz.). De klant wordt ook opgeleid in het gebruik om de in Odoo beschikbare invoertools te gebruiken.

De klant verstrekt de Vennootschap gegevens in het door de Vennootschap opgestelde formaat. De klant is als enige verantwoordelijk voor de geregistreerde gegevens die op zijn informaticasysteem zijn opgeslagen.

2.4 Infrastructuur

Dit type dienstverlening omvat het beheer van de opslag van de Odoo-applicaties van de klant. Dit omvat de configuratie van de verschillende omgevingen (ontwikkeling, kwaliteit, productie, enz.) volgens de volumes van de klant, het actualiseren van software-updates, permanente monitoring, het beheer van back-ups, het niveau van beschikbaarheid, het beheer van gegevensbeveiliging en de conformiteit met de AVG-bepalingen. 

De klant aanvaardt de algemene voorwaarden van de hostingleverancier zoals beschreven in het voorstel aangaande de infrastructuur.

2.5 Onderhoud

2.5.1 Toegang tot Servicedesk

Deze optie geeft toegang tot een servicedesk dienst van de Vennootschap (ondersteuning door de Vennootschap om incidenten op te lossen), hetzij telefonisch of per e-mail naar support@eezee-it.com van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur (Belgische tijd). De servicedesk ondersteuning omvat online functionele en technische ondersteuningsdiensten en toegang tot een ticketingdienst. Via zijn individuele portaal heeft de klant een transparant overzicht van alle openstaande tickets, hun modus en de ondernomen acties. De ondersteuning voorziet ook in het beheer van “releases” en het in productie brengen van nieuwe ontwikkelingen. De klant zal de mogelijkheid krijgen om elke nieuwe versie te valideren voordat deze in productie gaat.

Servicedesk ondersteuning is alleen beschikbaar voor klantvertegenwoordigers die opgeleid zijn betreffende de werking van de Odoo-applicaties en aangewezen zijn als verantwoordelijk voor de gebruikersondersteuning (“Key Users”).

De ondersteuning omvat een “Service Level Agreement” (hierna “SLA”) die de klant een optimaal niveau van dienstverlening waarborgt naar gelang de prioriteit.

    P1. Dringend: Wordt toegepast wanneer het gehele systeem niet meer beschikbaar is;
    P2. Hoog: Een belangrijke functie is niet meer functioneel;
    P3. Lagere prioriteit: Een probleem dat de werking van de klant niet in het gedrang brengt;
    P4. Zonder urgentie: Een probleem dat geen urgentie vereist.

Prioriteit Reactietijd
P1 < 2 uur
P2 < 4 uur
P3 < 16 uur
P4 < 24 uur

De reactietijd stemt overeen met de verplichting om een om een passend antwoord te bieden op het probleem. Een passend antwoord houdt in dat er een actieplan wordt opgesteld om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Een antwoord wordt niet meteen gelijkgesteld aan het oplossingsmoment. 

De uren worden berekend op basis van de kantooruren, te weten van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur (Belgische tijd). 

Bij een storing op een P1, en voor zover de klant de Servicedesk heeft gebeld, is de Vennootschap een vergoeding van 1.000 EUR Excl. BTW verschuldigd. Dit is 500 EUR excl. BTW voor een P2. De totale vergoeding op een kalenderjaar is geplafonneerd op de jaarlijks verschuldigde vergoeding voor de dienst.

Verzoeken van klanten die de SLA niet hebben onderschreven, worden behandeld volgens beschikbaarheid.

2.5.2 Functionele Ondersteuning

Functionele ondersteuning bevat volgende diensten:

 • Vragen van Key Users over het bestaande systeem;
 • Elke vraag over mogelijke verbeteringen aan Odoo-toepassingen in productie;
 • Vragen in verband met het profiel, het abonnement of de facturering van de klant;
 • Elke interventie op infrastructuurniveau als de Odoo SH hosting of andere wordt beheerd door het bedrijf.

De volgende verzoeken worden behandeld als change request:

 • Verzoeken om implementatie en configuratie betreffende nieuwe toepassingen;
 • Elke interventie voor rekening van derden of op toepassingen van derden;
 • Elke interventie op de infrastructuur indien gehost door de klant;
 • Alle andere diensten die niet vallen onder de definitie van hotline-ondersteuningsdiensten in punt 2.5.1.

2.5.3. Onderhoud van de Code

2.5.3.1 Correctie van Bugs

Deze dienst omvat de correctie van Bugs buiten de in artikel 2.2.1. bedoelde garantietermijn, alsmede de migratie van bijkomende modules naar nieuwe versies van Odoo-applicaties.

De klant is verantwoordelijk voor het leveren van een testomgeving aan de vennootschap voor elke connector die verbonden is met externe software. Het is ook de verantwoordelijkheid van de klant om alle significante wijzigingen in de procedures van de externe software te communiceren die invloed kunnen hebben op de goede werking van de connector. Daarnaast dient de klant een video-opname te verstrekken van elke bedrijfsstroom die wordt uitgevoerd in de externe software, in relatie tot de uitgewisselde gegevens via de connector..

2.5.3.2  Migratie van versie

Deze dienst omvat de migratie van Odoo (bijvoorbeeld, Odoo Enterprise 15.0 naar Odoo Enterprise 16.0), en de veiligheidcorrecties voorzien door Odoo.

Migratie van standaard Odoo Enterprise applicaties en extra modules naar nieuwe versies van Odoo applicaties binnen de bestaande functionele architectuur.

De migratie omvat de volgende diensten:

 • Projectmanagement
 • Online testing en kwaliteitscontrole
 • Online opleiding van Key Users over de bestaande stromen.

De klant verbindt zich ertoe de processen en gegevens in de nieuwe versie te testen en te valideren. Eezee-it is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemigreerde gegevens.

2.6 Opleiding en Documentatie

Dit type van prestaties omvat de organisatie, voorbereiding en uitvoering van opleidingsessies online of ter plaatse en/of de redactie van documentatie.

2.7 Evolutie Contract

2.7.1 Voorwerp

Het evolutie contract dekt onbeperkt::

 • De toegang tot Servicedesk (zie artikel 2.5.1);
 • Het oplossen van Bugs bedoeld in artikel 2.4.3.1
 • De functionele ondersteuning (zie artikel 2.4.2);
 • Migratie van versie (zie artikel 2.5.3.2)

2.7.2 Financiële Voorwaarden

Het evolutie contract wordt gefactureerd als een vast bedrag. Dit bedrag wordt gedefinieerd als een percentage van (i) de totale kosten van de implementatie door het Bedrijf van de Odoo-applicaties en (ii) de jaarlijkse kosten van de licenties voor deze Odoo-applicaties (de punten (i) en (ii) worden hierna gedefinieerd als de "Berekeningsgrondslag").

Het evolutie contract wordt forfaitair gefactureerd volgens de factureringsvoorwaarden die zijn gedefinieerd in de bestelbon. De Berekeningsgrondslag wordt op elke factureringsdeadline opnieuw geëvalueerd op basis van de in artikel 3 genoemde Change Requests voor de prestaties omschreven in artikels 2.1,2.2,2.3 die tijdens het voorgaande contractuele jaar zijn uitgevoerd. Als uitzondering op het bovenstaande, en indien de Change Request een implementatie door de Vennootschap in verschillende fasen inhoudt, zal de prijs van het evolutie contract onmiddellijk worden aangepast pro rata het aantal resterende maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

2.7.3 Duur en Beëndiging

De klant heeft de optie om een Evolution-contract met het bedrijf aan te gaan voor een vaste termijn van 2 jaar of 3 jaar. Dit wordt gespecificeerd in het bestelformulier. Er wordt slechts één migratie uitgevoerd tijdens de contractperiode. Het Evolution Contract wordt stilzwijgend verlengd tenzij de klant of de Vennootschap ten minste 1 maand voordat het Evolution Contract afloopt schriftelijk opzegt.

In geval van opzeg door de klant buiten de hypothese van de 1ste paragraaf, is de klant aan de Vennootschap een schadevergoeding verschuldigd voor een bedrag gelijk aan (i) het saldo van de waarde van het evolutie contract indien de migratie van Odoo-applicaties heeft plaatsgevonden en (ii) 50% van het jaarlijkse bedrag van het evolutie contract als contractuele vergoeding indien de migratie van Odoo-applicaties nog niet heeft plaatsgevonden.

In geval van opzegging door de Vennootschap buiten de hypothese van de 1st paragraaf, is de Vennootschap aan de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan (i) 1/12 van het jaarlijkse bedrag van het evolutie contract als contractuele vergoeding indien de migratie van Odoo-applicaties heeft plaatsgevonden en (ii) 50% van het jaarlijkse bedrag van het evolutie contract als contractuele vergoeding indien de migratie van Odoo-applicaties nog niet heeft plaatsgevonden.

Alle aanpassingen en/of uitbreidingen van de specificaties en de originele bestelling in de bestelbon. Zij zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 2

De uitvoeringstermijnen die in een bestelbon of enig ander contractueel document zijn vastgelegd, worden in voorkomend geval bij wijze van indicatie gegeven en worden zoveel als mogelijk nagekomen, maar vormen geen essentieel onderdeel van de contractuele relatie tussen de partijen.

Een vertraging in de uitvoering kan door de klant niet worden ingeroepen om de opzegging van de contractuele relatie te bekomen, noch een schadevergoeding of enige andere vordering te doen gelden.

De klant blijft verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling en opleiding van zijn personeel. De klant verbindt zich ertoe de op hem rustende termijnen, zoals de validatie van documenten of de tijd die nodig is voor de uitvoering van tests, na te leven.

Elke klacht over de dienstverlening of geleverde producten moet binnen acht (8) dagen na de uitvoering per aangetekend schrijven worden gemeld.

De Vennootschap informeert de klant in haar bestelbon duidelijk over de berekeningswijze van haar erelonen naargelang het type dienstverlening (in regie of forfaitair)..

Wanneer prijsramingen worden meegedeeld, dienen zij louter ter indicatie en kunnen niet worden beschouwd als een forfaitaire prijs.

Wanneer de prijs wordt uitgedrukt in regie wordt het transport tussen het hoofdkantoor van de Vennootschap en deze van de klant beschouwd als factureerbare uren van dienstverlening.

Elke door de klant gevraagde wijziging of bijkomend werk, zelfs op het moment van uitvoering en zonder bijkomende bestelbon, zal aanleiding geven tot bijkomende facturatie.

De prijzen voor de diensten (in regie of forfait) kunnen op het moment van facturering door de Vennootschap worden aangepast op basis van de volgende formule: Nieuwe prijs = Basisprijs *  (nieuwe index/startindex)).  ​​

De volgende definities gelden:

 • Basisprijs: de oorspronkelijke prijs of vorige geïndexeerde prijs;
 • Startindex: de door Agoria "digitaal" gepubliceerde index van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de bestelbon, of van de maand voorafgaand aan de datum van de laatste indexering;
 • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index "Digitaal" van de maand voorafgaand aan de indexeringsdatum.

De Vennootschap kan de forfaitaire of in regie prijzen eenzijdig herzien als een ingrijpende wijziging van de economische omstandigheden van de sector dit verantwoorden en op voorwaarde dat de klant daarvan één (1) maand van tevoren in kennis wordt gesteld.

Diensten die worden gefactureerd in regie worden op maandelijkse basis gefactureerd aan de hand van timesheets.

Diensten die worden gefactureerd via forfait worden op periodieke basis gefactureerd gedefinieerd in de bestelbon.

De facturen uitgegeven door de Vennootschap zijn betaalbaar, ten laatste voor de vervaldag vermeld op de voorzijde van deze facturen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op de bankrekening geopend op haar naam.

In geval van betalingsachterstand behoudt de Vennootschap zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en pas te hervatten zodra de betalingsachterstand is weggewerkt.

In geval van niet-betaling op de vervaldag worden de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 10% per jaar. Daarnaast worden zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. De schadevergoeding zal nooit minder bedragen dan € 40,00. Het niet of laattijdig betalen van het geheel of een gedeelte van een factuur leidt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de opeisbaarheid van alle andere facturen.

Behoudens schriftelijke akkoord van de Vennootschap, kan zij bij annulering van een opdracht door de klant, de betaling eisen van een vergoeding gelijk aan 30% van de geannuleerde diensten indien deze nog niet werden aangevangen.

De erelonen, kosten en uitgaven blijven verschuldigd aan de Vennootschap tot de opschorting, onderbreking of einde van haar opdracht.

Het niet betwisten van een factuur binnen een termijn van vijftien (15) dagen veronderstelt de aanvaarding ervan. Elke betwisting moet worden verzonden per aangetekend schrijven of via een gelijkwaardig elektronisch middel dat de verzending, de ontvangst en de inhoud van het bericht verzekert.

In geval van een geschil tussen partijen moeten, ongeacht de oorzaak van het geschil, de facturen worden betaald die op het tijdstip van het ontstaan van het geschil niet werden betwist. Er is geen compensatie mogelijk tussen de door de klant gevorderde schadevergoeding en de niet-betwiste facturen.

De Vennootschap verbindt zich ertoe haar opdracht zoals omschreven in de bestelbon uit te voeren binnen de perken van haar middelen en volgens de regels van de kunst. De klant verbindt zich tot samenwerking met de Vennootschap tijdens de gehele uitvoering van de opdracht, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening zoals omschreven in de bestelbon te vergemakkelijken en te verbeteren.

De aansprakelijkheid van de Vennootschap is beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, persoonlijke en zekere schade die het gevolg is van haar bedrog of grove nalatigheid.

De Vennootschap kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade geleden door de klant zoals verlies van bedrijvigheid, verlies van contracten, verlies van gegevens, verlies van winst of omzet, verhoging van de kosten, veroorzaakt door de uitvoering van de opdracht.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de informatie, de data-elementen of het gebruik van de software door de klant of in geval van overmacht.

De vergoedingen die de Vennootschap eventueel aan de klant dient te betalen, zullen nooit meer bedragen dan 50% van de gemiddelde jaarlijkse omzet die aan de klant is gefactureerd gedurende de laatste 3 jaar van dienstverlening (of als deze minder dan 3 jaar bedraagt, gedurende de jaren van de daadwerkelijke contractuele relatie).

De Vennootschap is alleen aansprakelijk voor haar eigen verplichtingen bij de uitvoering van haar opdracht. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het niet nakomen door Odoo van diens verplichtingen.

In dit verband verwijst de Vennootschap naar de algemene voorwaarden van Odoo die beschikbaar zijn via de volgende link, die geacht worden te zijn aanvaard door de klant: https://www.odoo.com/documentation/17.0/legal.html.

Onder voorbehoud van de naleving van haar verplichtingen staat de Vennootschap op exclusieve en onvoorwaardelijke basis aan de klant alle intellectuele eigendomsrechten af die verbonden zijn aan de werken (met inbegrip van computerprogramma's), verbeteringen, aanpassingen of uitvindingen die de Vennootschap speciaal voor de klant in het kader van haar opdracht heeft gemaakt (hierna de "Werken"). De overdracht omvat alle primaire, secundaire en afgeleide vormen van exploitatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om het Werk te reproduceren op elke gekende of onbekende informatiedrager (grafisch, elektronisch, optisch, mechanisch, digitaal), het recht van grafische bewerking, het recht van vertaling, het recht van mededeling aan het publiek, het recht van vertegenwoordiging (theater, televisie, scène), het recht van reclame, het recht van merchandising. Deze overdracht slaat ook op de exploitatie die nog niet bekend zijn op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon.

De Vennootschap ziet af van het recht zich te beroepen op eerbiediging van het Werk en zich te verzetten tegen wijzigingen die verband houden met de exploitatievoorwaarden, behoudens wijzigingen of schade aan het Werk die schadelijk zouden zijn voor de eer of de reputatie ervan.

De Vennootschap ziet af van haar recht op vergoeding in het kader van de exploitatie van de Werken.

De overdracht van rechten geldt wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, volgens de huidige en toekomstige Belgische en buitenlandse wetten en internationale verdragen.

Aan het eind van de contractuele relatie is de Vennootschap verplicht alle documenten, tekeningen, computerprogramma's en ander materiaal dat zij van de klant heeft ontvangen aan deze terug te geven.

De Vennootschap waarborgt dat zij alle intellectuele eigendomsrechten die door haar werknemers of aangestelde werden gecreëerd op de Werken waarnaar in deze overdracht van rechten wordt verwezen, heeft overgedragen, zodat zij deze op haar beurt onbeperkt kan overdragen aan de klant. De Vennootschap vrijwaart de klant uitdrukkelijk tegen elk verhaal van natuurlijke personen die de Werken hebben gecreëerd.

Tegen volledige betaling van de prijs verkrijgt de klant een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van alle eventuele specifieke ontwikkelingen afgeleverd door de Vennootschap voor onbepaalde tijd en zonder territoriale beperkingen. De licentie is beperkt tot het gebruik conform de oorspronkelijke bestemming voorzien in de bestelbon en sluit elk afgeleid recht of elk eigendomsrecht uit.

Onverminderd de clausules van artikel 2.7.3 indien een evolutie contract is gesloten, kan de opdracht door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

De opdracht kan door elke partij met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder tussenkomst van een rechter, worden ontbonden in geval van toerekenbare niet-nakoming door een van de partijen van een van haar contractuele verplichtingen, zulks 30 dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven en waarin de niet-nakoming wordt gepreciseerd alsmede het voornemen om de contractuele relatie te beëindigen als deze niet wordt opgelost.

De partijen zorgen voor een correcte en snelle overgang in geval van beëindiging van hun samenwerking.

Ingeval een van de volgende voorwaarden door een van de partijen wordt vervuld, kan de contractuele relatie door de andere partij van rechtswege, zonder tussenkomst van een rechter, en zonder opzegging of schadevergoeding van welke aard ook worden ontbonden: in geval van faillissement of vereffening.

Indien de Vennootschap ten gevolge van overmacht de uitvoering van de opdracht moet opschorten, wordt de uitvoering van de overeenkomst onderbroken voor de tijd gedurende welke zij de opdracht niet kan uitvoeren.

“Gebeurtenis van overmacht” betekent elke gebeurtenis die (i) niet werd veroorzaakt door een van de Partijen, (ii) onvoorzienbaar was bij het sluiten van deze Overeenkomst en (iii) de verdere uitvoering van de opdracht voor de Vennootschap onmogelijk maakt.

Indien de Vennootschap zich genoodzaakt ziet de uitvoering van de opdracht te onderbreken of stop te zetten wegens overmacht, is zij niet gehouden tot terugbetaling van de in het kader van de opdracht reeds betaalde sommen.

De Vennootschap en de klant verbinden er zich toe alle informatie en documenten betreffende de andere partij, van welke aard ook, zowel financiële, technische, sociale als commerciële, waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis zouden hebben gekregen, vertrouwelijk te houden.

De voorgaande bepaling verhindert de Vennootschap niet in haar advertenties, op haar website of in alle commerciële documenten of aanbiedingen alle geplaatste bestellingen te vermelden, met de mogelijkheid de handelsnaam van de klant en het doel van de opdracht te vermelden.

De klant en de Vennootschap komen overeen om vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht tot zes (6) maanden na de einddatum van de opdracht en/of de vroegtijdige beëindiging ervan, indien dit later is, de werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opdracht betrokken zijn niet actief te benaderen met het oog op indienstneming, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

In geval van schending van de voorwaarden van het onderhavige artikel verbindt de in gebreke blijvende partij zich ertoe aan de andere partij een forfaitaire som van twintigduizend euro (EUR 20.000) te betalen.

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten.

De nietigheid van een clausule is beperkt tot die clausule, met dien verstande evenwel dat een geldige bepaling waarvan de strekking overeenkomt met of zo dicht mogelijk aanleunt bij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling, door deze zal worden vervangen na onderhandelingen te goeder trouw tussen de Partijen.

Geen van de partijen wordt geacht afstand te hebben gedaan van enig recht dat voortvloeit uit de contractuele relatie of uit een fout of schending door een andere partij, tenzij de eerste partij uitdrukkelijk schriftelijk afstand heeft gedaan van dit recht.

Het doel van dit artikel is om klanten te informeren over hoe klantgegevens worden verzameld en verwerkt door de Vennootschap (hierna de "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd) in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle persoonlijke gegevens die van de klant worden verzameld (persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, ...; professionele gegevens zoals bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, BTW-nummer, telefoonnummer, professioneel e-mailadres, functie, positie, naam van de vertegenwoordiger, gegevens over personeelszaken, ...; financiële identificatiegegevens zoals kaartnnummer, kredietkaartnummer, ...), worden uitsluitend door de Vennootschap beheerd en gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming.

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften.

Middels een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres Edisonlaan 20 te 1300 Waver, of op het volgende e-mailadres info@eezee-it.com, , heeft de klant, na zijn identiteit te hebben bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), een recht op inzage, recht op beperking van de gegevensverwerking, een recht op verbetering, een recht op gegevenswissing, een recht op gegevensoverdraagbaarheid, een recht van bezwaar tegen de verwerking en het recht om vergeten te worden van de persoonsgegevens die hem betreffen.

De contractuele betrekkingen tussen de partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze samenwerking, met inbegrip van vragen betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, worden beslecht volgens de procedures van dit artikel 23.

(A) Onderhandeling

De partijen trachten elk geschil in der minne te regelen door onderhandeling tussen de verantwoordelijken die bevoegd zijn om over het geschil te oordelen.

(B) Bemiddeling

Geschillen die niet binnen 15 dagen nadat een van de partijen overeenkomstig punt A schriftelijk om onderhandelingen heeft verzocht, of binnen een andere termijn die de partijen schriftelijk overeenkomen, door middel van onderhandelingen overeenkomstig punt A worden opgelost, worden door bemiddeling minnelijk beslecht.

(C) Jurisdictie

Elk geschil dat niet wordt opgelost via bemiddeling overeenkomstig punt (B) zal na de aanstelling van de bemiddelaar, of binnen elke andere schriftelijk overeengekomen termijn, definitief worden beslecht onder de jurisdictie van de rechtbanken van Nijvel.

Alle mededelingen in de loop van de onderhandelingen en de bemiddeling overeenkomstig de punten A) en B) zijn vertrouwelijk en worden behandeld als zijnde gedaan in de loop van de onderhandelingen met het oog op het bereiken van een bemiddelingsoplossing.