Gebruiksvoorwaarden

en privacybeleid

1. Inleiding


De website eezee-it.com wordt beheerd door de firma Eezee-it.com, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van onze site.

2. Algemene informatie


2.1. Eezee-IT gegevens


Bedrijfsnaam Eezee-it S.A.

Hoofdkantoor: Rue Léon Deladrière 15, 1300 Limal (België).

BTW-nr.: BE 0826282028

E-mail : support@eezee-it.com


Bedrijfsnaam Eezee (BeOpen-IT N.V.)

Kantoor: Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse  (België)

BTW-nr : BE 0686704768

E-mail : support@beopen.be2.2. Hosting


De website eezee-it.com wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

 

2.3. Conceptie


Deze website werd ontworpen door Eezee-it, met maatschappelijke zetel te 15, rue Léon Deladrière in 1300 Limal.


2.3. Bevoegde rechtbank


De bevoegde rechtbank in geval van geschillen is de rechtbank van Brussel.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden geven de rechten, plichten en beperkingen aan die voor u als gebruiker van toepassing zijn wanneer u onze website eezee-it.com en alle diensten die door eezee-it.com worden aangeboden, opent.

Toegang, raadpleging en/of gebruik van de site www.eezee-it.com impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan, onverminderd eventuele specifieke contractuele voorwaarden die van toepassing zijn.

De inhoud van de site, met inbegrip van de algemene voorwaarden, kan naar eigen goeddunken van Eezee-it S.A. en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker is gebonden aan dergelijke wijzigingen, indien van toepassing, en wordt geacht regelmatig op de hoogte te zijn van de wijzigingen die zijn aangebracht.

Als u vragen heeft over Eezee-it S.A. of over onze website, kan de gebruiker per e-mail contact opnemen met ons bedrijf op: support@eezee-it.com. 

4. Beschikbaarheid van de website


Eezee-it S.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment alle functies van de website eezee-it.com te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van alle functies, databases en/of inhoud.

Eezee-it.com is niet aansprakelijk jegens gebruikers of derden voor de beëindiging of voor de permanente of tijdelijke opschorting van het geheel of een deel van de website.


5. Beperking van verantwoordelijkheden


Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan Eezee-it SA niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, winstderving, klanten, gegevens, ongrijpbare zaken die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de site.

Anderzijds kan Eezee-it niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van een daad van reproductie, namaak of piraterij, zelfs niet voor gedeeltelijke inhoud geleverd door haar informatieleveranciers, noch voor schade in verband met deze misbruiken.


6. Privacybeleid van persoonlijke gegevens


De persoonlijke gegevens die de gebruiker meedeelt tijdens een contact of een verzoek om informatie worden alleen verwerkt door de onderneming Eezee-it SA om aan de vraag van de gebruiker te voldoen en onze diensten aan te bieden. De persoonsgegevens van de gebruiker worden in geen geval aan derden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de aanvragen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten Eezee-it S.A. wanneer dit nodig is voor de verwerking van de aanvraag en steeds met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan elke betrokkene bij de verwerking van de gegevens zijn persoonsgegevens raadplegen, laten corrigeren of, indien er goede redenen zijn, laten verwijderen. Hiertoe stuurt ze een brief met een kopie van haar identiteitskaart naar bovenstaand adres of stuurt ze een e-mail naar het volgende adres: support@eezee-it.com


Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres 139 rue Haute 139, 1000 BRUSSEL in BELGIË.


7. Cookies


Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet op de Elektronische Communicatie van 13 juni 2005, is Eezee-it.nl van plan om de bezoekers van de website eezee-it.com te informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze de site eezee-it.com bezoekt. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruiker, zodat hij of zij deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij zijn of haar volgende bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een internettoepassing correct werkt. 

Wanneer u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige afbeeldingen niet correct worden weergegeven of dat u sommige toepassingen niet kunt gebruiken.


8. Intellectueel Eigendom


De namen, afbeeldingen, logo's of enig ander onderscheidend teken op de website ter identificatie van ons bedrijf Eezee-it S.A., haar partners, klanten of derden of hun producten en diensten (en in het bijzonder handelsmerken) zijn inhoudelijk beschermd door het merken- en/of auteursrecht.

De algemene structuur, redactionele inhoud, afbeeldingen, geluiden, video's of multimedia, de gebruikte software en databanken en alle andere inhoud op de site zijn beschermd door het auteursrecht, naburige rechten en/of het sui generis recht van de producent van de databank.

Eezee-it S.A., haar partners of derden zijn de enige eigenaars van de hierboven vermelde intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van deze site.

Onder voorbehoud van de restrictieve toepassing van de wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidende tekens of inhoud van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden en vormt een civiel- en strafbaar feit van inbreuk.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele copyrightvermelding of enig eigendomsrecht, etiket of handelsmerk dat op de gehele website of een deel daarvan voorkomt of in de website is opgenomen, te wijzigen, te vernietigen, te verbergen of te verwijderen.